Правила и условия

The Terms and Conditions were last updated on март 19, 2023

1. Въведение

Настоящите Общи условия се прилагат за този уебсайт и за транзакциите, свързани с нашите продукти и услуги. Възможно е да сте обвързани с допълнителни договори, свързани с отношенията ви с нас или с продукти или услуги, които получавате от нас. Ако някоя от разпоредбите на допълнителните договори противоречи на някоя от разпоредбите на настоящите Условия, разпоредбите на тези допълнителни договори ще имат контрол и предимство.

2. Обвързване

Регистрирайки се в този уебсайт, осъществявайки достъп до него или използвайки го по друг начин, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия, изложени по-долу. Самото използване на този уебсайт предполага познаване и приемане на тези Общи условия. В някои конкретни случаи можем да поискаме от вас и изрично съгласие.

3. Електронна комуникация

Използвайки този уебсайт или комуникирайки с нас по електронен път, вие се съгласявате и потвърждавате, че можем да комуникираме с вас по електронен път на нашия уебсайт или чрез изпращане на имейл до вас, и се съгласявате, че всички споразумения, уведомления, разкрития и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, отговарят на всички законови изисквания, включително, но не само, на изискването тези съобщения да бъдат в писмена форма.

4. Интелектуална собственост

Ние или нашите лицензодатели притежаваме и контролираме всички авторски права и други права на интелектуална собственост върху уебсайта и данните, информацията и другите ресурси, показвани от или достъпни в рамките на уебсайта.

4.1 Всички права са запазени

Освен ако конкретното съдържание не диктува друго, не ви се предоставя лиценз или каквото и да е друго право по силата на авторско право, търговска марка, патент или други права на интелектуална собственост. Това означава, че няма да използвате, копирате, възпроизвеждате, изпълнявате, показвате, разпространявате, вграждате в електронен носител, променяте, преобразувате, декомпилирате, прехвърляте, изтегляте, предавате, монетизирате, продавате, продавате или комерсиализирате под каквато и да е форма каквито и да е ресурси на този уебсайт без нашето предварително писмено разрешение, освен и само доколкото е предвидено друго в разпоредби на императивни закони (например правото на цитиране).

5. Бюлетин

Независимо от горното, можете да препращате нашия бюлетин в електронна форма на други лица, които може да се интересуват от посещението на нашия уебсайт.

6. Собственост на трети лица

Нашият уебсайт може да включва хипервръзки или други препратки към уебсайтове на други страни. Ние не следим и не преглеждаме съдържанието на чужди уебсайтове, към които има препратки от този уебсайт. Продуктите или услугите, предлагани от други уебсайтове, се подчиняват на приложимите Общи условия на тези трети страни. Изразените мнения или материали, които се появяват на тези уебсайтове, не са непременно споделяни или одобрявани от нас.

Ние не носим отговорност за практиките за поверителност или съдържанието на тези сайтове. Вие носите всички рискове, свързани с използването на тези уебсайтове и всички свързани с тях услуги на трети страни. Ние не поемаме никаква отговорност за загуби или щети по какъвто и да е начин, независимо от причината, произтичащи от разкриването на лична информация от ваша страна на трети страни.

7. Отговорно използване

С посещението си на нашия уебсайт се съгласявате да го използвате само за целите, предвидени и разрешени от настоящите условия, всички допълнителни договори с нас, както и приложимите закони, разпоредби и общоприетите онлайн практики и насоки за индустрията. Не трябва да използвате нашия уебсайт или услуги, за да използвате, публикувате или разпространявате материали, които се състоят от (или са свързани с) злонамерен компютърен софтуер; да използвате данните, събрани от нашия уебсайт, за каквато и да е дейност по директен маркетинг или да извършвате каквито и да е систематични или автоматизирани дейности по събиране на данни на или във връзка с нашия уебсайт.

Участието във всякакви дейности, които причиняват или могат да причинят щети на уебсайта или които пречат на работата, наличността или достъпността на уебсайта, е строго забранено.

8. Регистрация

Можете да се регистрирате за профил в нашия уебсайт. По време на този процес може да се наложи да изберете парола. Вие носите отговорност за запазване на поверителността на паролите и информацията за акаунта и се съгласявате да не споделяте паролите си, информацията за акаунта или защитения достъп до нашия уебсайт или услуги с друго лице. Не трябва да позволявате на друго лице да използва вашия акаунт за достъп до уебсайта, защото вие носите отговорност за всички дейности, които се извършват чрез използването на вашите пароли или акаунти. Трябва да ни уведомите незабавно, ако узнаете за разкриване на вашата парола.

След прекратяване на акаунта няма да се опитвате да регистрирате нов акаунт без наше разрешение.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (for example a letter sent by post, fax, or email). Our contact details can be found below. You may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory.

9. Съдържание, публикувано от вас

Възможно е да предоставяме различни инструменти за отворена комуникация на нашия уебсайт, като например коментари в блогове, публикации в блогове, форуми, табла за съобщения, оценки и отзиви, както и различни услуги на социалните медии. Възможно е да не е възможно да проверяваме или наблюдаваме цялото съдържание, което вие или други лица може да споделяте или изпращате на нашия уебсайт или чрез него. Въпреки това си запазваме правото да преглеждаме съдържанието и да наблюдаваме цялото използване и дейност на нашия уебсайт, както и да премахваме или отхвърляме всяко съдържание по наша преценка. Публикувайки информация или използвайки по друг начин споменатите отворени инструменти за комуникация, вие се съгласявате, че вашето съдържание ще бъде в съответствие с настоящите Общи условия и не трябва да бъде незаконно или противозаконно или да нарушава законните права на което и да е лице.

10. Подаване на идеи

Не изпращайте идеи, изобретения, авторски произведения или друга информация, която може да се счита за ваша собствена интелектуална собственост и която бихте искали да ни представите, освен ако преди това не сме подписали споразумение относно интелектуалната собственост или споразумение за неразкриване на информация. Ако ни я разкриете при липса на такова писмено споразумение, вие ни предоставяте световен, неотменим, неизключителен, безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане, съхраняване, адаптиране, публикуване, превеждане и разпространение на вашето съдържание във всички съществуващи или бъдещи медии.

11. Прекратяване на използването

Можем, по свое усмотрение, по всяко време да променим или да прекратим временно или постоянно достъпа до уебсайта или до която и да е услуга в него. Съгласявате се, че няма да носим отговорност пред вас или пред трета страна за такава промяна, временно спиране или прекратяване на достъпа ви до или използването на уебсайта или на всяко съдържание, което може да сте споделили на уебсайта. Няма да имате право на каквато и да е компенсация или друго плащане, дори ако определени функции, настройки и/или съдържание, което сте предоставили или на което сте разчитали, бъдат окончателно загубени. Не трябва да заобикаляте или заобикаляте, нито да се опитвате да заобикаляте или заобикаляте каквито и да било мерки за ограничаване на достъпа на нашия уебсайт.

12. Гаранции и отговорност

Нищо в този раздел не ограничава или изключва гаранции, подразбиращи се по закон, които би било незаконно да се ограничават или изключват. Този уебсайт и цялото съдържание на уебсайта се предоставят на принципа "както е" и "както е налично" и може да включват неточности или печатни грешки. Ние изрично се отказваме от всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, относно наличността, точността или пълнотата на съдържанието. Ние не даваме никакви гаранции, че:

  • този уебсайт или нашето съдържание ще отговарят на вашите изисквания;
  • този уебсайт ще бъде достъпен без прекъсване, своевременно, сигурно или без грешки.

Нищо на този уебсайт не представлява и не е предназначено да представлява правен, финансов или медицински съвет от какъвто и да е вид. Ако се нуждаете от съвет, трябва да се консултирате с подходящ специалист.

Следващите разпоредби на този раздел ще се прилагат в максималната степен, позволена от приложимото законодателство, и няма да ограничават или изключват нашата отговорност по отношение на въпроси, които би било незаконно или неправомерно да ограничаваме или изключваме нашата отговорност. В никакъв случай няма да носим отговорност за каквито и да било преки или косвени щети (включително всякакви щети за пропуснати ползи или приходи, загуба или повреда на данни, софтуер или база данни, загуба или увреждане на собственост или данни), понесени от вас или от трета страна, произтичащи от достъпа ви до или използването на нашия уебсайт.

С изключение на случаите, в които в допълнителен договор изрично е посочено друго, нашата максимална отговорност към вас за всички вреди, произтичащи от или свързани с уебсайта или с продукти и услуги, продавани или предлагани чрез уебсайта, независимо от формата на правно действие, което налага отговорността (независимо дали става въпрос за договор, справедливост, небрежност, намерение за поведение, деликт или друго), ще бъде ограничена до 100 евро. Този лимит ще се прилага в съвкупност за всички ваши искове, действия и основания за действие от всякакъв вид и характер.

13. Поверителност

За да получите достъп до нашия уебсайт и/или услуги, може да се наложи да предоставите определена информация за себе си като част от процеса на регистрация. Вие се съгласявате, че всяка информация, която предоставяте, ще бъде винаги точна, вярна и актуална.

Разработихме политика, за да отговорим на всички опасения за поверителност, които може да имате. За повече информация, моля, вижте нашата Декларация за поверителност и нашите Политика за използване на бисквитки.

14. Достъпност

Поемаме ангажимент да направим съдържанието, което предоставяме, достъпно за хора с увреждания. Ако имате увреждане и не можете да получите достъп до някоя част от нашия уебсайт поради вашето увреждане, молим ви да ни уведомите, като включите подробно описание на проблема, с който сте се сблъскали. Ако проблемът е лесно разпознаваем и може да бъде разрешен в съответствие със стандартните за индустрията инструменти и техники за информационни технологии, ние ще го разрешим незабавно.

15. Ограничения на износа / спазване на законодателството

Достъпът до уебсайта от територии или държави, където съдържанието или закупуването на продукти или услуги, продавани на уебсайта, е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате този уебсайт в нарушение на законите и разпоредбите за износ на Белгия.

16. Партньорски маркетинг

Чрез този Уебсайт можем да участваме в партньорски маркетинг, при който получаваме процент или комисиона от продажбата на услуги или продукти на или чрез този Уебсайт. Възможно е също така да приемаме спонсорство или други форми на компенсация за реклама от фирми. Това оповестяване има за цел да спази законовите изисквания за маркетинг и реклама, които могат да се прилагат, като например правилата на Федералната търговска комисия на САЩ.

17. Задание

Нямате право да преотстъпвате, прехвърляте или възлагате на подизпълнители правата и/или задълженията си по тези Общи условия, изцяло или частично, на трета страна без нашето предварително писмено съгласие. Всяко предполагаемо прехвърляне в нарушение на този раздел ще бъде невалидно.

18. Нарушения на настоящите Общи условия

Без да се засягат другите ни права съгласно настоящите Общи условия, ако нарушите настоящите Общи условия по какъвто и да е начин, можем да предприемем действия, които считаме за подходящи, за да се справим с нарушението, включително временно или постоянно да спрем достъпа ви до уебсайта, да се свържем с вашия доставчик на интернет услуги, за да поискаме да блокира достъпа ви до уебсайта, и/или да започнем съдебни действия срещу вас.

19. Форсмажорни обстоятелства

С изключение на задълженията за плащане на парични суми по настоящия договор, никакво забавяне, неизпълнение или пропуск от страна на която и да е от страните да изпълни или спази някое от задълженията си по настоящия договор няма да се счита за нарушение на настоящите Общи условия, ако и докато това забавяне, неизпълнение или пропуск произтича от причина извън разумния контрол на тази страна.

20. Обезщетение

Съгласявате се да ни обезщетите, защитите и предпазите от всички искове, задължения, щети, загуби и разходи, свързани с нарушаването от ваша страна на настоящите Общи условия и приложимите закони, включително правата на интелектуална собственост и правата на поверителност. Вие ще ни възстановите своевременно нашите щети, загуби, разходи и разноски, свързани с или произтичащи от такива искове.

21. Отказ от права

Неприлагането на която и да е от разпоредбите, посочени в настоящите Общи условия и в което и да е Споразумение, или неупражняването на която и да е опция за прекратяване не се тълкува като отказ от тези разпоредби и не засяга валидността на настоящите Общи условия или на което и да е Споразумение или на която и да е част от него, нито правото впоследствие да се прилага всяка една от разпоредбите.

22. Език

Настоящите Общи условия ще се тълкуват и тълкуват изключително в Английски език. Всички известия и кореспонденция ще бъдат написани изключително на този език.

23. Цялостно споразумение

Тези Общи условия, заедно с нашите декларация за поверителност и Политика за бисквитките, constitute the entire agreement between you and Django NGO in relation to your use of this website.

24. Актуализиране на настоящите Общи условия

Можем да актуализираме тези Общи условия от време на време. Датата, посочена в началото на настоящите Общи условия, е последната дата на актуализация. Ние ще Ви уведомим писмено за всички промени или актуализации, като преработените Общи условия ще влязат в сила от датата, на която сме Ви изпратили такова уведомление. Продължаването на използването на този уебсайт след публикуването на промените или актуализациите ще се счита за известие, че приемате да спазвате и да се обвързвате с настоящите Общи условия. За да поискате предишна версия на настоящите Общи условия, моля, свържете се с нас.

25. Избор на право и юрисдикция

Настоящите Общи условия се уреждат от законите на Белгия. Всички спорове, свързани с настоящите Общи условия, са подсъдни на съдилищата в Белгия. Ако някоя част или разпоредба от настоящите Общи условия бъде призната от съд или друг орган за невалидна и/или неприложима съгласно приложимото право, тази част или разпоредба ще бъде изменена, заличена и/или приложена в максимално допустимата степен, така че да се изпълни целта на настоящите Общи условия. Останалите разпоредби няма да бъдат засегнати.

26. Информация за контакт

This website is owned and operated by Django NGO.

Можете да се свържете с нас във връзка с настоящите Общи условия чрез нашия свържете се с страница.

27. Изтегляне

Можете също така да изтегляне нашите Общи условия като PDF файл.