Mitä on systeemibiologia?

Sisällysluettelo
  Lisää otsikko sisällysluettelon luomisen aloittamiseksi.

  Systeemibiologia on monitieteinen ala, jossa yhdistetään biologiaa, tietotekniikkaa ja muita aloja solujen ja organismien monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiseksi. Systeemibiologian avulla tutkitaan lääkkeiden ja hoitojen vaikutuksia elimistöön. Systeemibiologia auttaa tutkijoita myös ymmärtämään, miten ympäristö vaikuttaa elimistöömme.

  Systeemibiologian avulla tutkijat voivat luoda ennakoivia, monitasoisia malleja uusien biomarkkereiden löytämiseksi. Tämän kyvyn ansiosta he voivat osittaa potilaat ainutlaatuisen geneettisen profiilin perusteella ja kohdentaa lääkkeitä ja hoitoja.

  Systeemibiologia on monitieteinen ala, joka keskittyy ymmärtämään, miten elävät organismit toimivat kokonaisina järjestelminä. Siinä tutkitaan geenien, proteiinien, solujen, elinten, kudosten ja organismien välisiä vuorovaikutuksia. Systeemibiologit tutkivat näitä vuorovaikutuksia matemaattisten mallien ja laskennallisten työkalujen avulla.

  Systeemibiologia on monitieteinen ala.

  Systeemibiologia on monitieteinen ala, jossa yhdistetään eri alojen, kuten biologian, kemian, matematiikan ja fysiikan, tietämystä järjestelmän monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiseksi. Systeemibiologia auttaa meitä ymmärtämään, miten solut toimivat yhdessä luodakseen kudoksia, elimiä ja organismeja. Systeemibiologia auttaa meitä myös ymmärtämään, miksi sairauksia esiintyy ja mitä voimme tehdä niille. Systeemibiologiassa käytetään matemaattisia malleja biologisten järjestelmien käyttäytymisen simuloimiseksi, jolloin tutkijat voivat testata hypoteeseja ja tehdä ennusteita järjestelmän toiminnasta.

  Systeemibiologia on monitieteinen ala, jossa yhdistyvät tietojenkäsittelytiede, matematiikka, tekniikka, kemia, fysiikka ja biologia. Se tutkii, miten solut ja organismit toimivat geenien, proteiinien, aineenvaihduntatuotteiden ja muiden molekyylien verkostoina. Tämän lähestymistavan avulla tutkijat voivat ymmärtää elävien olentojen monimutkaisuutta. Se auttaa heitä myös kehittämään uusia tapoja havaita sairauksia ja suunnitella parempia hoitoja.

  Systeemibiologia tutkii monimutkaisia biologisia prosesseja

  Systeemibiologia on tieteenala, joka tutkii, miten monimutkaiset biologiset prosessit toimivat yhdessä kokonaisuutena. Systeemi on kokoelma osia, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Systeemibiologit tutkivat näitä vuorovaikutussuhteita analysoimalla suurten solu- tai molekyylijoukkojen käyttäytymistä. Systeemibiologia perustuu ajatukseen, että elimistön toiminnan ymmärtäminen edellyttää sen eri osien välisten vuorovaikutusten ymmärtämistä.

  Systeemibiologian tavoitteena on kehittää kattava kuva siitä, miten elimistö toimii solutasolla. Tutkijat käyttävät tätä tietoa suunnitellakseen hoitoja, joilla sairauksia voidaan hoitaa tehokkaasti.

  Luonnollinen vs. keinotekoinen systeemibiologia

  Luonnollinen ekosysteemi on hyvin erilainen kuin keinotekoinen järjestelmä. Keinotekoiset järjestelmät on suunniteltu tuottamaan tietty tulos. Luonnolliset järjestelmät ovat monimutkaisempia kuin keinotekoiset järjestelmät, koska ne edellyttävät monien osien yhteistyötä. Luonnollisissa järjestelmissä on myös takaisinkytkentöjä järjestelmän vakauden ylläpitämiseksi.

  Järjestelmä voidaan luokitella avoimeksi, suljetuksi ja eristetyksi sen mukaan, miten paljon se vaihtaa tietoja ympäristön kanssa. Esimerkiksi veden kiehuminen kattamattomassa astiassa on avoin järjestelmä, koska lämpö vaihtuu ympäröivän ilman kanssa. Veden kiehuminen tiiviisti katetussa astiassa on suljettu järjestelmä, koska lämpö vaihtuu astian sisällä olevan nesteen kanssa, mutta ei astiaa ympäröivän ilman kanssa.

  A living organism exchanges energia and matter with the surrounding environment, therefore it is an open system. The thermos contains hot water, but there’s no exchange of heat and steam between the air and the liquid. Hot water is contained; energy cannot leave the container and no matter can enter through it. Thus, the system is isolated.

  Eristetyssä järjestelmässä elementtien välillä ei ole vuorovaikutusta. Esimerkkinä voidaan mainita maailmankaikkeus, jossa kaikki on erillään toisistaan.

  Vastaukset

  fiSuomi