Villkor och bestämmelser

The Terms and Conditions were last updated on mars 19, 2023

1. Inledning

Dessa villkor gäller för denna webbplats och för transaktioner i samband med våra produkter och tjänster. Du kan vara bunden av ytterligare avtal som rör ditt förhållande till oss eller produkter eller tjänster som du får från oss. Om några bestämmelser i de kompletterande avtalen strider mot några bestämmelser i dessa villkor, kommer bestämmelserna i dessa kompletterande avtal att styra och ha företräde.

2. Bindning

Genom att registrera dig på, få tillgång till eller på annat sätt använda denna webbplats godkänner du härmed att du är bunden av de villkor som anges nedan. Enbart användningen av denna webbplats innebär att du känner till och accepterar dessa villkor. I vissa särskilda fall kan vi också be dig att uttryckligen godkänna dem.

3. Elektronisk kommunikation

Genom att använda den här webbplatsen eller kommunicera med oss på elektronisk väg godkänner du att vi kan kommunicera med dig elektroniskt på vår webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig, och du godkänner att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav, inklusive men inte begränsat till kravet på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

4. Immateriella rättigheter

Vi eller våra licensgivare äger och kontrollerar all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter på webbplatsen och data, information och andra resurser som visas eller är tillgängliga på webbplatsen.

4.1 Alla rättigheter är förbehållna

Om inte annat framgår av specifikt innehåll beviljas du inte någon licens eller någon annan rättighet enligt upphovsrätt, varumärke, patent eller andra immateriella rättigheter. Detta innebär att du inte kommer att använda, kopiera, reproducera, utföra, visa, distribuera, bädda in i något elektroniskt medium, ändra, göra reverse engineering, dekompilera, överföra, ladda ner, överföra, tjäna pengar på, sälja, marknadsföra eller kommersialisera några resurser på denna webbplats i någon form utan vårt skriftliga tillstånd i förväg, utom och endast i den mån det föreskrivs i bestämmelser i tvingande lagstiftning (t.ex. rätten att citera).

5. Nyhetsbrev

Utan hinder av ovanstående kan du vidarebefordra vårt nyhetsbrev i elektronisk form till andra som kan vara intresserade av att besöka vår webbplats.

6. Egendom som tillhör tredje part

Vår webbplats kan innehålla hyperlänkar eller andra hänvisningar till andra parters webbplatser. Vi övervakar eller granskar inte innehållet på andra parters webbplatser som länkas till från denna webbplats. Produkter eller tjänster som erbjuds av andra webbplatser ska omfattas av dessa tredje parters tillämpliga villkor. Åsikter som uttrycks eller material som förekommer på dessa webbplatser delas eller stöds inte nödvändigtvis av oss.

Vi ansvarar inte för dessa webbplatsers sekretessrutiner eller innehåll. Du bär alla risker som är förknippade med användningen av dessa webbplatser och eventuella relaterade tjänster från tredje part. Vi tar inget ansvar för förluster eller skador, oavsett hur de uppkommer, som uppstår till följd av att du lämnar ut personuppgifter till tredje part.

7. Ansvarsfull användning

Genom att besöka vår webbplats samtycker du till att använda den endast för de ändamål som är avsedda och tillåtna enligt dessa villkor, eventuella ytterligare avtal med oss samt tillämpliga lagar, förordningar och allmänt accepterade onlinepraxis och branschriktlinjer. Du får inte använda vår webbplats eller våra tjänster för att använda, publicera eller distribuera material som består av (eller är kopplat till) skadlig datorprogramvara, använda data som samlats in från vår webbplats för direktmarknadsföring eller bedriva systematisk eller automatiserad datainsamling på eller i samband med vår webbplats.

Det är strängt förbjudet att delta i någon aktivitet som orsakar eller kan orsaka skador på webbplatsen eller som stör webbplatsens prestanda, tillgänglighet eller åtkomlighet.

8. Registrering

Du kan registrera dig för ett konto på vår webbplats. Under denna process kan du behöva välja ett lösenord. Du är ansvarig för att hålla lösenord och kontoinformation konfidentiell och samtycker till att inte dela dina lösenord, kontoinformation eller säkrad tillgång till vår webbplats eller våra tjänster med någon annan person. Du får inte låta någon annan person använda ditt konto för att få tillgång till webbplatsen eftersom du är ansvarig för all verksamhet som sker genom användning av dina lösenord eller konton. Du måste meddela oss omedelbart om du får kännedom om att ditt lösenord har röjts.

Efter att kontot avslutats får du inte försöka registrera ett nytt konto utan vårt tillstånd.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (for example a letter sent by post, fax, or email). Our contact details can be found below. You may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory.

9. Innehåll som du har publicerat

Vi kan tillhandahålla olika öppna kommunikationsverktyg på vår webbplats, t.ex. bloggkommentarer, blogginlägg, forum, anslagstavlor, betyg och recensioner samt olika sociala medietjänster. Det kanske inte är möjligt för oss att granska eller övervaka allt innehåll som du eller andra delar eller skickar in på eller via vår webbplats. Vi förbehåller oss dock rätten att granska innehållet och att övervaka all användning av och aktivitet på vår webbplats och att ta bort eller förkasta innehåll efter eget gottfinnande. Genom att lägga upp information eller på annat sätt använda de öppna kommunikationsverktyg som nämns samtycker du till att ditt innehåll följer dessa villkor och att det inte får vara olagligt eller olagligt eller inkräkta på någon annans lagliga rättigheter.

10. Inlämning av idéer

Skicka inte in några idéer, uppfinningar, verk av författarskap eller annan information som kan betraktas som din egen immateriella egendom som du vill presentera för oss om vi inte först har undertecknat ett avtal om immateriella rättigheter eller ett sekretessavtal. Om du lämnar ut det till oss utan ett sådant skriftligt avtal ger du oss en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, lagra, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt innehåll i alla befintliga eller framtida medier.

11. Upphörande av användning

Vi kan, efter eget gottfinnande, när som helst ändra eller avbryta tillgången till webbplatsen eller någon tjänst på den, tillfälligt eller permanent. Du samtycker till att vi inte kan hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för sådana ändringar, avbrott eller avbrytande av din åtkomst till eller användning av webbplatsen eller något innehåll som du kan ha delat på webbplatsen. Du kommer inte att ha rätt till någon kompensation eller annan betalning, även om vissa funktioner, inställningar och/eller innehåll som du har bidragit med eller som du har förlitat dig på går förlorade permanent. Du får inte kringgå eller kringgå, eller försöka kringgå eller kringgå, några åtkomstbegränsande åtgärder på vår webbplats.

12. Garantier och ansvar

Ingenting i detta avsnitt begränsar eller utesluter någon garanti som är underförstådd enligt lag och som det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta. Denna webbplats och allt innehåll på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och i befintligt skick och kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Vi avsäger oss uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda, när det gäller innehållets tillgänglighet, noggrannhet eller fullständighet. Vi lämnar ingen garanti för att:

  • denna webbplats eller vårt innehåll uppfyller dina krav;
  • denna webbplats kommer att vara tillgänglig utan avbrott, i rätt tid, säkert eller felfritt.

Ingenting på denna webbplats utgör eller är avsett att utgöra juridisk, ekonomisk eller medicinsk rådgivning av något slag. Om du behöver råd bör du vända dig till en lämplig yrkesman.

Följande bestämmelser i detta avsnitt gäller i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och begränsar eller utesluter inte vårt ansvar i fråga om något som det skulle vara olagligt eller olagligt för oss att begränsa eller utesluta vårt ansvar. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för direkta eller indirekta skador (inklusive skadestånd för förlust av vinst eller intäkter, förlust eller korruption av data, programvara eller databas, eller förlust av eller skada på egendom eller data) som du eller någon tredje part drabbas av, som uppstår på grund av din tillgång till, eller användning av, vår webbplats.

Med undantag för den utsträckning som ett tilläggsavtal uttryckligen anger något annat, är vårt maximala ansvar gentemot dig för alla skador som uppstår till följd av eller är relaterade till webbplatsen eller produkter och tjänster som marknadsförs eller säljs via webbplatsen, oavsett vilken form av rättslig åtgärd som påförs ansvaret (oavsett om det gäller kontrakt, rättvisa, vårdslöshet, avsiktligt beteende, skadestånd eller på annat sätt), begränsat till 100 euro. En sådan begränsning kommer att gälla sammantaget för alla dina anspråk, åtgärder och orsaker till åtgärder av alla slag och karaktär.

13. Integritet

För att få tillgång till vår webbplats och/eller våra tjänster kan du bli tvungen att lämna viss information om dig själv som en del av registreringsprocessen. Du samtycker till att all information som du tillhandahåller alltid är korrekt, korrekt och aktuell.

Vi har utarbetat en policy för att hantera eventuella problem med integriteten som du kan ha. För mer information, se vår Integritetspolicy och vår Cookie-policy.

14. Tillgänglighet

Vi har åtagit oss att göra det innehåll vi tillhandahåller tillgängligt för personer med funktionshinder. Om du har ett funktionshinder och inte kan få tillgång till någon del av vår webbplats på grund av ditt funktionshinder ber vi dig att meddela oss detta och ge oss en detaljerad beskrivning av det problem du stött på. Om problemet är lätt att identifiera och kan lösas i enlighet med branschstandardiserade verktyg och tekniker för informationsteknik kommer vi att lösa det omgående.

15. Exportrestriktioner/juridisk efterlevnad

Tillgång till webbplatsen från territorier eller länder där innehållet eller köp av produkter eller tjänster som säljs på webbplatsen är olagligt är förbjudet. Du får inte använda denna webbplats i strid med Belgiens exportlagar och -bestämmelser.

16. Affiliate-marknadsföring

Genom denna webbplats kan vi delta i affiliate-marknadsföring där vi får en procentuell andel av eller en provision på försäljningen av tjänster eller produkter på eller via denna webbplats. Vi kan också acceptera sponsring eller andra former av reklamersättning från företag. Detta avslöjande är avsett att uppfylla de rättsliga krav på marknadsföring och reklam som kan vara tillämpliga, till exempel USA:s Federal Trade Commissions regler.

17. Uppdrag

Du får inte överlåta, överföra eller underleverera några av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor, helt eller delvis, till någon tredje part utan vårt föregående skriftliga samtycke. Varje påstådd överlåtelse som strider mot detta avsnitt kommer att vara ogiltig.

18. Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor kan vi, om du på något sätt bryter mot dessa villkor, vidta de åtgärder som vi anser lämpliga för att hantera överträdelsen, inklusive att tillfälligt eller permanent stänga av din tillgång till webbplatsen, kontakta din internetleverantör för att begära att de blockerar din tillgång till webbplatsen och/eller inleda rättsliga åtgärder mot dig.

19. Force majeure

Med undantag för skyldigheter att betala pengar enligt detta avtal, kommer ingen försening, underlåtenhet eller försummelse av någon av parterna att utföra eller iaktta någon av sina skyldigheter enligt detta avtal att anses vara ett brott mot dessa villkor om och så länge som en sådan försening, underlåtenhet eller försummelse beror på någon orsak som ligger utanför partens rimliga kontroll.

20. Skadestånd

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla oss skadeslösa från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster och utgifter som rör ditt brott mot dessa villkor och tillämpliga lagar, inklusive immateriella rättigheter och integritetsrättigheter. Du ska omedelbart ersätta oss för våra skador, förluster, kostnader och utgifter som rör eller uppstår till följd av sådana krav.

21. Avstående

Underlåtenhet att tillämpa någon av de bestämmelser som anges i dessa villkor och avtal, eller underlåtenhet att utöva någon möjlighet till uppsägning, ska inte tolkas som ett avstående från sådana bestämmelser och ska inte påverka giltigheten av dessa villkor eller av något avtal eller någon del av detta, eller rätten att därefter tillämpa varje enskild bestämmelse.

22. Språk

Dessa villkor kommer att tolkas och tolkas uteslutande enligt följande Mexikansk peso. Alla meddelanden och all korrespondens ska uteslutande skrivas på det språket.

23. Hela avtalet

Dessa villkor, tillsammans med våra integritetspolicy och policy för cookiesutgör hela avtalet mellan dig och Django vzw i samband med din användning av denna webbplats.

24. Uppdatering av dessa villkor

Vi kan komma att uppdatera dessa villkor från tid till annan. Det datum som anges i början av dessa villkor är det senaste ändringsdatumet. Vi kommer att ge dig ett skriftligt meddelande om eventuella ändringar eller uppdateringar, och de reviderade villkoren kommer att träda i kraft från och med det datum då vi ger dig ett sådant meddelande. Din fortsatta användning av denna webbplats efter det att ändringar eller uppdateringar har publicerats kommer att betraktas som ett meddelande om att du accepterar att följa och vara bunden av dessa villkor. För att begära en tidigare version av dessa villkor, vänligen kontakta oss.

25. Val av lag och jurisdiktion

Dessa villkor ska regleras av Belgiens lagstiftning. Eventuella tvister som rör dessa villkor ska omfattas av jurisdiktionen i Belgiens domstolar. Om en domstol eller annan myndighet finner att någon del eller bestämmelse i dessa villkor är ogiltig och/eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, kommer denna del eller bestämmelse att ändras, strykas och/eller verkställas i största möjliga utsträckning för att ge effekt åt avsikten med dessa villkor. Övriga bestämmelser kommer inte att påverkas.

26. Kontaktuppgifter

This website is owned and operated by Django NGO.

Du kan kontakta oss angående dessa villkor via vår webbplats kontakta sida.

27. Ladda ner

Du kan också ladda ner våra villkor som en PDF-fil.

sv_SESvenska